140 Day 22 Hour 35 Minute 3 Second

Sözlü Bildiriler

SAATLER ZEYNEP SULTAN SALONU
09:00 - 10:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 1
Oturum Başkanları:
Ayşe Doğru, Betül Albayrak
09:00 - 09:05 SS - 01
Vaka Sunumu: Gebelikte İntrakranial Kitleye Yaklaşım ve Atipik Preeklampsiyle Ayırıcı Tanısının Önemi

Nur Durcanoğlu, Narin Ece Çakmak, Gökçe Nur Esen Topal, Adnan Dağçınar, Bahadır Topal
09:05 - 09:10 SS-02
Müllerian Agenezili Nadir Bir Vaka: MURCS Sendromu

Nurşen Kurtoğlu, Zehra Pınar Cengiz
09:10 - 09:15 SS-03
Endometriyal Karsinom Moleküler Alt Tipinin Tanısında p53 İmmün Boyamanın Önemi

Yeliz Arman Karakaya
09:15 - 09:20 SS-04
Semptomatik İsthmosel Vakalarının Histeroskopik Tedavisi Ve Sonuçları

Gülhan Özüm
09:20 - 09:25 SS-05
Genç Adolesanların HPV, HPV Tanı Testi ve HPV Aşısına Yönelik Bilgi Düzeyleri Ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi

Melike Dişsiz, Mürüvvet Aytop, Ahmet Beler, Sena Çap
09:25 - 09:30 SS-06
Uterin Atoni Nedeniyle B-lynch Sütürasyon Öyküsü Olan Adenomyozisli Hastada Sekonder Postpartum Kanama: Olgu Sunumu

Müşerref Banu Yılmaz, Ecem Yağmur Demir Seymenoğlu
09:30 - 09:35 SS-07
Postmenopozal Dönemde Leydig Hücreli Tümör

Gizem Berfin Uluutku Bulutlar
09:35 - 09:40 SS-08
Kadınların Son Zamanlarda Tercih Ettiği Cerrahi Trend: Genital Estetik

Ahmet Beler, Yeliz Doğan Merih
09:40 - 09:45 SS-09
Myomektomide Kan Transfüzyonunu Nasıl Azaltabiliriz? Retrospektif Gözlemsel Çalışma

Nurşen Kurtoğlu, Besime Sözbilir Başak
09:45 - 09:50 SS-10
Hiperemezis Gravidarumda Tiroid Fonksiyon Testleri ve C-Reaktif Protein (CRP) Değerleri Bakılmalı mıdır?

Cemile İlhan
09:50 - 09:55 SS-11
İntrauterin Fetal Kaybın Eşlik Ettiği Maternal Nörolojik Morbidite Olgusu

Muzne Elberri, Nazan Tarhan
09:55 - 10:00 SS-12
Preeklampsi Tanısı Alan Kadınların Gebelik ve Doğum Sonrası Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma

Büşra Altınsoy, Ümran Oskay
10:00 - 10:05 SS-13
Akut Batın Sendromu ile Acile Başvuran Ewing Sarkomu

Rabia Bozkurt, Özlem Karabay Akgül, Ceren Canbey
10:05 - 10:10 SS-14
Histeroskopik İşlem Sırasında Gerçekleşen Uterin Perforasyon Olgularının Yönetimi

Önder Tosun
10:10 - 10:15 SS-15
Prenatal Tanısı Atlanan Non-Previa’lı Plasenta Percreata Olgusunun Uterin Koruyucu Cerrahi Yönetimi

Abdullah Tabakçı, Çetin Kılıççı
10:15 - 10:20 SS-16
Kadınların Rahim İçi Araç (RİA) Kullanımına  ve Aplikasyon Destekli RİA Geliştirme Sürecine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi

Sena Üngör, Yeliz Doğan Merih
10:20 - 10:25 SS-33
HPV 16 ve HPV 18 Dışındaki Diğer HR-HPV Tiplerinin Klinik Öneminin Değerlendirilmesi

Mehmet Güçlü
10:25 - 10:30 Tartışma
10:30 - 10:45 KAHVE MOLASI
10:45 - 12:10 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 2
Oturum Başkanları:
Özgür Aktaş, Zuhal Dinç
10:45 - 10:50 SS-17
Polikistik Over Sendromunda Karotis İntima Media Kalınlığının Klinik Parametreler ile İlişkisi

Cansu Dağ, Burcu Dinçgez, Gülten Özgen
10:50 - 10:55 SS-18
Tekrarlayan Stres Üriner İnkontinans Olgusuna Yaklaşım

Reyhan Ulus Durakoğlu, Çetin Kılıççı, Reyyan Gökçen İşcan
10:55 - 11:00 SS-19
Histerektomi Sonrası Patoloj Raporunda Myom Tanısı Olan Hastaların Değerlendirilmesi

Özlem Koşar Can
11:00 - 11:05 SS-20
Histerosalpingografide Beklenmedik Kontrast Madde Tutulumu: Myoma Uteri

Eralp Bulutlar, Elif İlknur Ekici
11:05 - 11:10 SS-21
Aynı Gün Taburcu Edilen Bir Tubal Sterilizasyon Olgusu: V-Notes Bilateral Tubal Ligasyon

Eralp Bulutlar, Doğuş Budak
11:10 - 11:15 SS-22
CRP/Lenfosit, Nötrofil/Lenfosit ve Platelet/Lenfosit Oranları Pelvik İnflamatuar Hastalık Tanısını Ve Tedaviye Yanıtı Öngörebilir Mi?

Pınar Birol İlter, Mehmet Mete Kırlangıç
11:15 - 11:20 SS-23
Gebelerin Doğuma İlişkin Öz-Yeterlilik Algıları, Gebelikle İlişkili Anksiyeteleri ve Kişilik Özellikleri, Doğum Korkusu Yaşamalarını Etkiler mi?

Çiğdem Uçan, Dilek Coşkuner Potur
11:20 - 11:25 SS-24
Gebelikte İntrahepatik Kolestazda Maternal ve Fetal Sonuçların Değerlendirilmesi

Esra Keleş, Leyla Kaya, Zahide Kaya
11:25 - 11:30 SS-25
Üniversite Öğrencilerinin HPV Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği

Derya Gülin Pekdemir, Rojjin Mamuk
11:30 - 11:35 SS-26
Intrauterin Inseminasyon (IUI) Sonrası Rüptüre Ektopik Gebelikle Komplike Şiddetli Erken ve Geç Ovarian Hiperstimulasyon Sendromu

Selime Furuncuoğlu, Müşerref Banu Yılmaz, Belgin Devranoğlu
11:35 - 11:40 SS-27
Over Torsiyonunu Taklit Eden Torsiyone Myoma Uteri Olgusu

Zuhal Dinç
11:40 - 11:45 SS-28
Multiple Dermoid Kist Eksizyonu Sonrası Over Rezervindeki Değişim: Video Bildiri

Gizem Boz İzceyhan
11:45 - 11:50 SS-29
Adneksiyel Kitlelerde Çeldirici Bir Yorum: Tailgut

Ayşe Betül Albayrak Denizli
11:50 - 11:55 SS-30
Gebelikte Bir Akut Batın Nedeni : İzole Over Kisti Torsiyonu

Latife Aslı Cilli
11:55 - 12:00 SS-31
Demografik Faktörlerin Ve Tedavi Parametrelerinin İn Vitro Fertilizasyon Sonuçları Üzerindeki Etkisi: Kapsamlı Bir Klinik Analiz

Tuğba Gürbüz, Belgin Devranoğlu
12:00 - 12:05 SS-32
Gebelere Uygulanan İnsan Anti-D İmmünglobulin Enjeksiyonu Ağrısının Azaltılmasında Manuel Basınç ve Lokal Soğuk Sprey Uygulamanın Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Randomize Kontrollü Çalışma

Ümmü Gülsüm Coşkun, Dilek Coşkuner Potur
12:05 - 12:10 Tartışma

Önemli Tarihler